MY MENU

Terms of service

DUBUPLUS

  Lần update mới nhất ngày: 17 Tháng 6, 2017

  Các Điều khoản và Điều kiện ("Điều khoản") nhằm mục đích xác định tất cả các vấn đề và những việc có liên quan giữa Dubuplus ("Dubuplus") và Khách hàng ("Bạn","Của bạn", hoặc "Người sử dụng") về việc sử dụng http://www.dubuplus.com ("Trang web", hoặc "Trang web Dubuplus") và Dịch vụ ("Dịch vụ") được cung cấp tại http://www.dubuplus.com.

  Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8, 2016 và nếu bất kỳ Điều khoản nào được sửa đổi, nó sẽ được thông báo qua bảng thông báo trên trang web Dubuplus (hoặc thông báo cho cá nhân như qua thư, fax và email).

  1. Điều khoản Sử dụng Hiệu lực và Thay đổi

  Các Điều khoản này có hiệu lực khi được đăng trên Trang web, và nếu xảy ra bất kỳ nguyên nhân (hợp lý) nào, nó có thể được sửa đổi trong khuôn khổ không làm ảnh hưởng tới các luật có liên quan. Các Điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực khi được thông báo trực tuyến, và các sửa đổi quan trọng như Quyền hoặc Nghĩa vụ của Người sử dụng, v.v sẽ được thông báo trước.

  Đồng ý với Điều khoản nghĩa là bạn đồng ý thường xuyên truy cập Trang web và xác nhận những thay đổi của Điều khoản. Dubuplus không chịu trách nhiệm với những thiệt hại xảy ra do bạn không biết về những Điều khoản sửa đổi.

  Ngoài ra, nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ.

  2. Dịch vụ

  Chúng tôi cung cấp các giải pháp và sản phẩm tới các khách hàng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong những điều sau, mỗi phần được bao gồm như là một phần của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp: Dubuplus (chuyển đổi và tạo trang web dành cho máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động). Bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho cá nhận, sử dụng cho doanh nghiệp hoặc sử dụng nội bộ trong tổ chức mà bạn đại diện, miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận này.

  Liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn có thể được biết về các dịch vụ, sản phẩm, chào hàng và khuyến mãi được cung cấp bởi bên thứ ba. Nếu bạn quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm xem xét và hiểu rõ điều khoản sử dụng của bên thứ ba, thừa nhận bên thứ ba chịu trách nhiệm về việc thực hiện các dịch vụ đó.

  Khi cung cấp Dịch vụ này, chúng tôi thu thập và dựa vào một số thông tin nhất định từ bên thứ ba và các phần mềm ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không thể đảm bảo độ tính chính xác hoặc đầy đủ của dữ liệu đó.

  Nghĩa vụ của bạn là đảm bảo rằng bạn thực hiện đầy đủ tất cả các luật, quy định và chỉ thị hiện hành liên quan đến việc sử dụng Trang Web và Dịch vụ. Để tránh sự nghi ngợ, khả năng truy cập trang web chúng tôi hoặc Dịch vụ không nhất thiết có nghĩa là việc bạn sử dụng chúng là hợp pháp theo luật, quy định và những chỉ thị liên quan.

  3. Quy định

  Để đăng ký là chủ tài khoản và sử dụng Trang web và Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), bạn phải cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin liên quan (địa chỉ email, mật khẩu, tên, số liên lạc, v.v…) yêu cầu bởi Dubuplus.

  Tất cả Người dùng phải cung cấp thông tin đúng và hợp lệ của mình để dăng ký và sử dụng Trang web. Dubuplus sẽ xác minh thông tin đăng ký của bạn. Dubuplus sẽ cung cấp cho bạn ID theo quy định trong Điều khoản.

  (1) ID Người dùng không thể thay đổi theo quy định, nhưng có thể được thay đổi theo yêu cầu của Người dùng hoặc Dubuplus với các trường hợp sau.

  • Nếu ID được đăng ký trong số liên lạc của thành viên có sự lo ngại về quyền riêng tư.
  • Nếu ID làm ghê tởm người khác hoặc trái với các đạo đức xã hội.
  • Nếu có những lý do hợp lý khác.

  (2) ID Người dùng có thể được kết với ID của các dịch vụ do Dubuplus điều hành và được sự đồng ý của người sử dụng.

  (3) Bạn có trách nhiệm quản lý ID người dùng và mật khẩu. Bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại về dịch vụ hoặc sử dụng trái phép của bên thứ ba do sự sao lãng của bạn trong quản lý, và Dubuplú không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều này.

  (4) ID đã đăng ký của người sử dụng dùng bất hợp pháp các thông tin cá nhân của người khác (địa chỉ e-mail, tên, v.v.) sẽ bị xóa, và có thể bị trừng phạt theo các luật và quy định liên quan.

  (5) Các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý và thay đổi thông tin cá nhân của bạn sé đượ cgiải quyết theo các hướng dẫn về dịch vụ. Nếu người đăng ký dịch vụ dưới độ tuổi hợp pháp theo quy định liên quan, bạn không thể yêu cầu sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn sử dụng.

  4. Chính Sách Bảo Mật

  Ngoài các Điều khoản này, việc bạn dùng trang Web và Dịch vụ cũng phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật, cung cấp thông tin cho bạn về các chính sách của chúng tôi và thủ tục liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ chúng tôi cung cấp. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web và các Dịch vụ, bạn cũng đồng ý với sự thu thập và sử dụng thông tin như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật, và chúng tôi có thể cải thiện theo thời gian. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được kết hợp dưới đây bằng cách tham khảo trong Thỏa thuận này và sự chấp thuận của bạn đối với Điều khoản này sẽ được coi như là Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

  5. Nghĩa vụ của Dubuplus

  Nếu hệ thống Dubuplus có vấn đề, trừ khi có những lý do không thể tránh khỏi, Dubuplus phải sửa chữa hoặc hồi phục ngay lập tức để cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định. Dubuplus phải thông báo và tuân theo Chính sách Bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng. Nếu có góp ý hay phàn nàn gì từ người dùng được coi là hợp lý, Dubuplus phải giải quyết ngay lập tức theo các thủ tục hợp lý. Tuy nhiên, trường hợp không thể sử lý ngay lập tức, Dubuplus sẽ thông báo cho người sử dụng lý do và lịch trình xử lý.

  6. Nghĩa vụ của Người dùng và Giới hạn Dịch vụ

  (1) Bạn phải cung cấp tất cả thông tin thật khi bạn yêu cầu đăng ký thành viên hoặc thay đổi thông tin. Nếu đăng ký với thông tin sai lệch hoặc của người khác, bạn sẽ mất tất cả quyền lợi của Người sử dụng.

  (2) Bạn phải tuân thủ các điều khoản được thông báo bởi Dubuplus và tất cả các luật và quy định có liên quan bao gồm các tuyên bố được quy định trong Điều khoản này, các quy định và điều khoản xác định bởi Dubuplus, thông báo, v.v. và bạn không được can thiệp tới việc kinh doanh của Dubuplus hoặc thiệt hại tới danh dự của Dubuplus.

  (3) Bạn phải thông báo ngay cho Dubuplus theo thủ tục thích hợp nếu thông tin hợp đồng có thay đổi như địa chỉ e-mail, địa chỉ nhà, số liên lạc, v.v.

  (4) Ngoại trừ trường hợp Dubuplus chịu tránh nhiệm theo luật pháp và chính sách bảo mật, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các trường hợp xảy ra do việc bạn không bảo quản hoặc sử dụng bất hợp pháp mật khẩu ID cấp cho bạn.

  (5) Bạn không thể kinh doanh khi sử dụng các dịch vụ, trước khi được chấp thuận từ Dubuplus, và Dubuplus không chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nếu Dubuplus bị thiệt hại từ những hoạt động kinh doanh của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của Dubuplus, và Dubuplus có thể hạn chế bạn sử dụng các dịch vụ và đòi hỏi bồi thường theo các thủ tục pháp lý.

  (6) Trừ khi được sự đồng ý rõ ràng của Dubuplus, bạn không thể chuyển, cung cấp quyền sử dụng dịch vụ và tình trạng hợp đồng cho người khác, hoặc thế chấp.

  (7) Bạn không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các dịch vụ của Dubuplus và bên thứ ba.

  (8) Bạn có thể nhận được các thông điệp quảng cáo và dữ liệu từ các dịch vụ của Dubuplus và bên thứ ba thông qua email, thư, hoặc các kênh liên lạc khác (điện thoại nhà, tin nhắn, v.v.) cung cấp bởi chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin quảng cáo này và dữ liệu, xin hãy thông báo tới Dubuplus.

  (9) Bạn không được tham gia vào hành vi tương ứng với những điều sau, nếu bạn có liên quan, Dubuplus có thể hạn chế bạn sử dụng dịch vụ và áp dụng các chế tài, bao gồm các biện pháp hợp pháp.

  • Hành động cung cấp thông tin sai lệch khi bạn đăng ký thành viên hoặc thay đổi thông tin đăng ký
  • Hành động sử dụng trái phép ID và mật khẩu của thành viên khác.
  • Hành động trao đổi ID với người khác.
  • Hành động giả mạo nhân viên, trưởng phòng hoặc bất kỳ người có liên quan nào của Dubuplus.
  • Hành động thay đổi chương trình của Khách hàng Dubuplus mà không được chấp thuận từ Dubuplus hoặc hacks máy chủ của Dubuplus hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần của trang web hoặc thông tin được đăng.
  • Hành động gây thiệt hại hại hoặc cố tình gây cản trở cho Dubuplus.
  • Hành động sao chép thông tin thu được từ Dịch vụ cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng chúng để xuất bản và phát sóng hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của Dubuplus.
  • Hành động sao chép, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm nhái, chuyển đổi, tiến hành kỹ thuật đảo ngược, bắt chước, chuyển sang dịch vụ khác, dịch, biên dịch, biên dịch ngược hoặc phân rã trang Dubuplus, Dịch vụ (hoặc một phần của nó), nội dung được cung cấp từ Dubuplus, Hoặc dịch vụ của bên thứ ba và một phần để sử dụng trong trang web của người sử dụng; Hoặc Hành vi hiển thị, tiến hành, chuyển giao hoặc phân phối thông tin được liệt kê ở trên mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản và đồng ý cụ thể của Dubuplus.
  • Hành động truyền tải, đăng, phát tán thông tin sai lệch, câu văn, nhân vật, âm thanh hoặc video vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật đến người khác thông qua email hoặc các cách khác.
  • Một hành động chuyển, đăng, lan truyền nội dung có thể xúc phạm hoặc xâm phạm danh dự hoặc sự riêng tư của người khác vì nó gây khó chịu hoặc có thông tin cá nhân.
  • Hành động quấy rối hoặc đe dọa người dùng khác, hoặc liên tục làm đau hoặc khó chịu.
  • Hành động thu thập hoặc lưu thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự cho phép của Dubuplus
  • Hành động có liên quan đến bất kỳ tội phạm hoặc phạm pháp.
  • Hành động vi phạm tất cả các quy tắc và quy định được Dubuplus quy định và các điều kiện sử dụng bao gồm các Điều khoản này.
  • Hành vi vi phạm các luật và quy định liên quan khác.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn không tuân theo bất kỳ điều nào ở trên hoặc bất kỳ thông tin sai lạc nào do bạn đưa ra ở đây có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay Tài khoản Người dùng và / hoặc bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp cho bạn mà không cần thông báo, và bạn không được hoàn trả tiền còn trong tài khoản cho bất kỳ Dịch vụ nào.

  7. Nội dung và quyền sở hữu

  (1) Quyền sở hữu của bạn

  • Bản quyền của nội dung được đăng trong trang Dubuplus và các dịch vụ (hoặc một phần của nó) thuộc về bạn khi đăng nội dung. Ngoài ra bạn tự chịu trách nhiệm cho các quyền ủy quyền.
  • Ngoại trừ hình ảnh, ứng dụng, mẫu, v.v ... miễn phí hoặc thu phí được cung cấp qua trang và dịch vụ (hoặc một phần của dịch vụ) của Dubuplus , bản quyền hình ảnh và nội dung mà bạn đăng trực tiếp hoặc yêu cầu Dubuplus gửi bài thuộc về bạn và bạn Tự chịu trách nhiệm khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra cho việc này.
  • Dubuplus không thể sử dụng nội dung thương mại mà không có sự đồng ý của nhà xuất bản. Tuy nhiên, vẫn có thể nếu nó là một mục đích phi lợi nhuận, hay cũng có quyền xuất bản trong trang web Dubuplus và các dịch vụ (hoặc một phần của nó).
  • Dubuplus có thể xóa hoặc chuyển nội dung, hoặc từ chối đăng ký nội dung trong trang hoặc dịch vụ Dubuplus (hoặc một phần của nó) mà không cần thông báo trước nếu nó được coi là có liên quan đến những điều dưới đây
  '- Nếu nội dung gây xúc phạm nghiêm trọng hoặc thiệt hại danh dự của người dùng khác hoặc bên thứ ba.
  - Nếu nó phổ biến hoặc liên quan tới nội dung vi phạm trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.
  - Nếu nó khuyến khích hoạt động phạm pháp sao chép hoặc hacking.
  - Nếu nó là quảng cáo vì mục đích lợi nhuận.
  - Nếu nó có liên quan đến phạm pháp và tội phạm.
  - Nếu nội dung vi phạm bản quyền hoặc các quyền của người dùng khác hoặc bên thứ ba.
  - Nếu nó đi ngược lại các nguyên tắc của bảng tin của Dubuplus hoặc không phù hợp với đặc điểm của bản tin.
  - Nếu nó bị coi là vi phạm các luật có liên quan khác.

  (2) Quyền sở hữu của Dubuplus
  • Dubuplus có tất cả quyền hạn của các dịch vụ cung cấp bởi Dubuplus và bạn được cấp phép sử dụng chỉ các dịch vụ do Dubuplus cung cấp
  • Bạn không thể sử dụng thương mại dữ liệu đăng trên trang Dubuplus và các dịch vụ (hoặc một phần của nó) ví dụ như sở hữu bất hợp pháp và bán thông tin trên trang Dubuplus và Dịch vụ (hoặc một phần của nó)
  • Các dịch vụ do Dubuplus cung cấp không có sẵn sàng cho việc lưu trữ của các công ty khác.
  • Nếu vi phạm bất kỳ quy định nào khác được Dubuplus và các luật liên quan khác quy định, Dubuplus có thể rút lại quyền sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo trước.

  (3) Phản hồi và Gợi ý.
  Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ gợi ý, nhận xét hoặc phản hồi nào khác liên quan đến Dịch vụ của DUBUPLUS (hiện tại, đề xuất hay dự định), lệ thuộc hoặc có thể phải chịu lệ thuộc vào các quyền sở hữu trí tuệ ("Phản hồi"), Phản hồi thuộc sở hữu của DUBUPLUS. Khi cung cấp Phản hồi cho DUBUPLUS, bạn (1) đại diện và đảm bảo rằng Phản hồi đó là chính xác, đầy đủ và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba; (2) chuyển nhượng bất hợp pháp cho DUBUPLUS quyền, quyền sở hữu và lợi ích mà bạn có thể có trong Phản hồi đó, (3) từ bỏ một cách dứt khoát và không huỷ ngang bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến bất kỳ quyền đạo đức trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, quyền của nghệ sĩ, hoặc các quyền khác trên toàn thế giới đối với Phản hồi đó.

  8. Dịch Vụ Trả Phí

  Bạn phải đồng ý thanh toán hàng năm nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ trả phí. Và phí dịch vụ phải được trả trước.

  Dubuplus có quyền thay đổi các khoản phí bất cứ lúc nào, sau khi thông báo bạn biết nếu sự thay đổi có ảnh hưởng tới các đăng ký hiện tại của bạn.

  Dubuplus yêu cầu và thu thập thanh toán (hoặc hoàn tiền hoặc thực hiện bất kỳ các hành động thanh toán khác) từ người dùng để có thể cung cấp dịch vụ trả phí một cách trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bên thứ ba hoặc thông qua ngân hàng mà bạn chọn, và khách hàng phải ủy uyền cho Dubuplus để có thể yêu cầu và thu thập đầy đủ thông tin cần thiết để thanh toán.

  Nó bao gồm mục đích để nhận các thông tin cập nhật chi tiết từ thanh toán của bạn, thẻ tín dụng và nhà cung cấp tài khoản ngân hàng (ví dụ: ngày hết hạn , mã số thẻ cung cấp từ công ty thẻ tín dụng).

  Dịch vụ thanh toán sẽ tự động gia hạn để phòng trường hợp dịch vụ bị gián đoạn. Do đó, hệ thống sẽ tự động gia hạn các dịch vụ đang dùng với khoản thời gian bằng với thời gian đăng ký ban đầu, và tự động thanh toán với hình thức thanh toán mà bạn đăng ký với Dubuplus.

  9. Hủy và Thay đổi Dịch vụ

  (1) Hủy bởi Người dùng

  Bạn có thể hủy hoặc thay đổi dịch vụ Dubuplus bất kỳ lúc nào. Bạn có thể hủy gói đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào trong 14 ngày và nhận lại toàn bộ phí hoàn trả. Nếu bạn hủy gói đăng ký của bạn sau 14 ngày dùng thử, bạn sẽ không nhận được bất kỳ phí hoàn trả nào và gói đăng ký của bạn sẽ được giữ cho tới kỳ thanh toán kế tiếp. 14 ngày dùng thử chỉ áp dụng dành cho đăng ký mới lần đầu. (Không dành cho mở rộng/thay đổi gói đăng ký hoặc làm mới thanh toán).

  Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, tài khoản hiện tại sẽ bị xóa hoặc chuyển sang tài khoản dịch vụ miễn phí do bạn quyết định.

  (2) Hủy bởi Dubuplus
  Dubuplus có thể dừng và hủy dịch vụ nếu những điều sau xảy ra:

  • Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch khi đăng ký Dubuplus
  • Nếu bạn vi phạm các Điều khoản hoặc không tuân thủ theo yêu cầu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Dubuplus.
  • Nếu bạn làm tổn hại đến danh tiếng của một người, vi phạm các quy định có liên quan hoặc trật tự công cộng.
  • Nếu Dubuplus yêu cầu bạn hủy dịch vụ vì một lý do liên quan tới các dịch vụ của Dubuplus.
  • Nếu bạn không thanh toán các dịch vụ Dubuplus hoặc các dịch vụ bên thứ ba.
  • Nếu một bên ký hợp đồng không thể thực hiện hợp đồng Dubuplus do các thủ tục pháp lý của một người như tố tụng, phá sản, tịch thu, lệnh cấm và v.v ...
  • Nếu có bất kỳ lý do nghiêm trọng nào khác mà bên ký hợp đồng không thể thực hiện hợp đồng Dubuplus.

  (3) Nội dung và Dữ liệu
  Nếu bạn hủy Dịch vụ, bạn không thể truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra tất cả nội dung và dữ liệu sẽ bị xóa trên website của bạn, và Dubuplus không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu đã xóa nào.

  10. Bảo Đảm Hoàn Tiền

  Bạn có thể hủy hoặc thay đổi dịch vụ Dubuplus bất kỳ lúc nào. Bạn có thể hủy gói đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào trong 14 ngày và nhận lại toàn bộ phí hoàn trả. Nếu bạn hủy gói đăng ký của bạn sau 14 ngày dùng thử, bạn sẽ không nhận được bất kỳ phí hoàn trả nào và gói đăng ký của bạn sẽ được giữ cho tới kỳ thanh toán kế tiếp. 14 ngày dùng thử chỉ áp dụng dành cho đăng ký mới lần đầu. (Không dành cho mở rộng/thay đổi gói đăng ký hoặc làm mới thanh toán).

  Nếu có thông báo hủy dịch vụ vì một lý do phi pháp, Dubuplus có quyền ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc tính người dùng.

  Một số dịch vụ tính phí mua từ hoặc thông qua Dubuplus có thể không hoàn tiền. Các điều khoản của mỗi dịch vụ được chỉ ra trên website Dubuplus và như là một phận, hoặc trong quá trình mua dịch vụ đó. Xin vui lòng kiểm tra nếu dịch vụ cò hoàn tiền trước khi thanh toán.

  11. Dịch vụ Bên Thứ Ba

  Những dịch vụ cho phép bạn tham gia hay thu được những dịch vụ bên thứ ba và công cụ, bao gồm những app và widget cung cấp từ Trang DUBUPLUS (bao gồm App Market), Nội Dung được Cấp phép của bên thứ ba, các dịch vụ phân phối media, Các nhà cung cấp Dịch vụ E-Commerce, các nhà thiết kế, có thể hỗ trợ bạn với Những Trang Web từ Người dùng,v.v..(gọi chung là , "Dịch vụ Bên Thứ ba").

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Những dịch vụ Bên Thứ Ba cung cấp cho bạn (kèm với Dịch vụ DUBUPLUS, hoặc cung cấp riêng bởi DUBUPLUS, hoặc cung cấp ở bất kỳ đâu trên Các Dịch Vụ), DUBUPLUS chỉ là hoạt động như là nền tảng trung gian giữa bạn và Các Dịch vụ Bên Thứ ba, và không xác nhận bất kỳ Dịch vụ Bên Thứ Ba, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm theo dõi, tương tác hay giao dịch giữa bạn và Dịch vụ Bên Thứ Ba.

  Bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ Bên Thứ Ba sẽ được thực hiện theo rủi ro và trách nhiệm của bạn, và có thể phải tuân thủ theo các điều khoản pháp lý quản lý các Dịch Vụ Bên Thứ Ba. Bạn được khuyến khích đọc kỹ trước khi sử dụng chúng.

  Chúng tôi hy vọng tránh được các trường hợp như vậy, tuy nhiên DUBUPLUS có thể, bất kỳ lúc nào, và theo quyết định riếng của mình, tạm ngừng , vô hiệu quyền truy cập và/hoặc xóa các Dịch Vụ của Bên Thức Ba khỏi tài khoản của bạn - dù có hay không đang sử dụng toàn phần hoặc một phần trong website của bạn lúc đó - DUBUPLUS không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ người dùng nào.

  12. Quản lý Hệ thống

  Dubuplus có thể nâng cấp hoặc thay đổi bất kỳ hệ thông Dubuplus nào và liên kết với các công ty sau khi thông báo trước để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

  Dubuplus không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc mất mát dữ liệu website do lỗi của bạn hoặc thiên tai gây ra.

  Khi tài khoản người dùng cá nhân làm hệ thống quá tải, Dubuplus có thể giới hạn việc sử dụng sau khi ra thông báo.

  13. Quản Lý Dữ Liệu

  Bạn không thể yêu cầu Dubuplus chuyển dữ liệu trang web cho bạn, chỉ chuyển dữ liệu khi thật sự cần thiết, bạn chịu trách nhiệm cho các chi phí và nỗ lực từ việc chuyển dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tránh khỏi việc yêu cầu chuyển dữ liệu, bạn phải thông báo cho Dubuplus trước ít nhất 1 tháng, và bạn sẽ phải chi trả cho có các chi phí cần thiết có thể được tính.

  Nếu Dubuplus dừng các dịch vụ Dubuplus vì những trường hợp không tránh khỏi, khoảng thời gian gia hạn bởi vì Chuyển Dữ Liệu sẽ được thông báo trước trong 7 ngày làm việc.

  Nếu bạn xóa tài khoản, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và tài khoản bị xóa không thể tái sử dụng.

  14. Từ chối Bảo hành

  NỘI DUNG CỦA DUBUPLUS, TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NỀN TẢNG "NHƯ LÀ" VÀ "SẴN CÓ". CHÚNG TÔI TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG BẢO HÀNH MANG TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG DANH SÁCH Ở TRÊN, (a) CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC SẼ KHÔNG GIÁN ĐOẠN, LIÊN TỤC, ĐÚNG GIỜ, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ SẴN SÀNG; (b) CHÚNG TÔI KHÔNG TÁN THÀNH HAY CHẤP THUẬN BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ AI NGOÀI CHÚNG TÔI VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM; VÀ (c) CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO CHO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA TRANG NÀY, NHỮNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, ĐẦY ĐỦ, NHỮNG KẾT QUẢ, TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ SẴN SÀNG, ĐỘ TIN CẬY HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.


  15. Giới hạn Trách nhiệm

  TRONG HOÀN CẢNH CHO PHÉP TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DƯỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THƯƠNG TẬT, CÁI CHẾT, HÀNH ĐỘNG THAY MẶT TÔN GIÁO, TAI NẠN, TRÌ HOÃN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, TRẢ THÙ, ĐẶC BIỆT, LÀM VÍ DỊ HOẶC NHỮNG HẬU QUẢ THIỆT HẠI PHÁT SINH ĐƯỢC GÂY BỞI NHỮNG (I) SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG (VÌ BẤT KỲ LÝ DO) SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG NÀY HOẶC LÀ DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC SAI SÓT KHI ĐANG TRUY CẬP TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ), (II) HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CÓ KẾT NÓI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC CHI PHÍ PHÁT SINH CỦA CÁC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC (III) CÁC TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẠN HAY LÀ BÊN THÚ BA Ở TRANG WEB NÀY HOẶC TRANG WEB CỦA BẠN HOẶC TRÊN TRANG WEB DI ĐỘNG LIÊN QUAN BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN; TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ NỘI DUNG, GÂY THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, BAO GỒM CẢ KHI CHUNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM, SƠ SUẤT, HAY NHỮNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC.

  Tất cả những giới hạn nên trên sẽ được áp dụng, giữ vững kể cả khi có thất bại nào trong mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục nào, và là thành phần căn bản trong đàm phán giữa Chúng tôi và Bạn. Bạn đồng ý rằng bất kể đạo luật hoặc luật pháp nào trái ngược, mọi khiếu nại hoặc những hành động phát sinh, có liên quan tới Trang Web, Các Dịch vụ, Nội dung hoặc Thỏa thuận phải được nộp trong vòng 30 ngày sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân nảy sinh hoặc vĩnh viễn bị loại trừ.

  Trong trường hợp giới hạn trách nhiệm này vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi hoặc áp dụng. Bạn đồng ý rằng Trách nhiệm Chi trả của Chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền trong thỏa thuận hợp đồng mà bạn trả cho chúng tôi.

  16. Bồi thường
  BẠN MIỄN VÀ ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG BẰNG CHÍNH TIỀN CỦA BẠN, ĐỂ BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ AN TOÀN CHO CHÚNG TÔI, CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI, TỪ MỌI KHIẾU NẠN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BỒI THƯỜNG, TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI (MỌI LOẠI, ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT, NGHI NGỜ HOẶC KHÔNG ĐÁNG NGỜ) LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁC NÀO ĐỂ: (I) SỬ DỤNG , TRUY CẬP HOẶC TÍN NHIỆM TRANG WEB NÀY, CÁC DỊCH VỤ HOẶC LÀ NỘI DUNG, HOẶC (II) VI PHẠM CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ LUẬT ÁP DỤNG HOẶC QUY ĐỊNH, PHÁP LÝ CÓ HIỆU LỰC.

  Chúng tối sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho các trường hợp khiếu nạn. Bạn sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận hòa giải của bất kỳ trường hợp khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi nắm bảo vệ riêng biệt và kiểm soát đối với bất kỳ việc phải bồi thường nào cho bạn. Trong tất cả trường hợp, bạn sẽ phải hợp tác đầy đủ để bảo vệ quyền khiếu nại của bạn.

  17. Luật pháp và Thẩm quyền
  Các vấn đề không được quy định trong các điều khoản được điều chỉnh bởi Đạo luật và điều lệ liên quan như Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và hành nghề kinh doanh Nếu bất kỳ hay tất cả những khiếu nại và tranh chấp được đưa ra, một tòa án có thẩm quyền, nơi đặt trụ sở của DubuPlus sẽ đứng ra xử lý.

  18. Liên hệ Chúng tôi
  Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support.vn@dubuplus.com

support center
Điện thoại
028 7306 6633
time
Thời gian tư vấn các ngày trong tuần từ 8:00 đến 17:00 ( trừ thứ bảy, Chủ nhật và Các ngày lễ)
address
5th Floor, Mekong Tower, 235-241 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam