MY MENU

Privacy Policy

DUBUPLUS

  Ngày cập nhật mới nhất: 17 Tháng 6, 2017

  Chính sách bảo mật này (được gọi là "Chính sách") giải thích cách xử lý các thông tin được cung cấp hoặc thu thập được trên các trang web mà chính sách này được đăng. Ngoài ra chính sách cũng giải thích những thông tin được cung cấp hoặc thu thập được trong quá trình sử dụng các ứng dụng của công ty đó tồn tại trên các trang web hoặc các nền tảng của công ty khác.

  Thông qua chính sách này, Công ty Liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng là quan trọng và thông báo cho họ về mục đích và phương pháp của Công ty bằng cách sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng và các biện pháp của Công ty để bảo vệ những thông tin cá nhân đó.

  Chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 năm 2016, và trong trường hợp sửa đổi đó, Công ty sẽ thông báo công khai thông qua đăng nó trên bảng thông báo của trang web Công ty hoặc thông báo cá nhân thông qua việc gửi mail, fax hoặc điện tử mail).

  1. Thông tin được thu thập và phương pháp thu thập

  (1) Các thông tin cá nhân được thu thập

  Mục thông tin cá nhân được thu thập bởi Công ty như sau:

  • Thông tin được cung cấp bởi người dùng

  Công ty có thể thu thập các thông tin do người sử dụng cung cấp trực tiếp.

  [Thông tin Trang thiết bị]
  - Địa chỉ email, ID
  [Dịch vụ thanh toán trực tuyến]
  - Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email

  • Thông tin thu thập được trong khi người dùng sử dụng dịch vụ

  Bên cạnh các thông tin do người sử dụng cung cấp trực tiếp, Công ty có thể thu thập thông tin trong quá trình mà người dùng sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi Công ty.

  [Thông tin Trang thiết bị]
  - Nhận dạng thiết bị, hệ thống hoạt động, phiên bản phần cứng, thiết bị set-up và số điện thoại
  [Đăng nhập thông tin]
  - Đăng nhập dữ liệu, thời gian sử dụng, tìm kiếm từ đầu vào bởi người sử dụng, địa chỉ giao thức Internet, cookie và đèn hiệu web

  (2) Phương pháp thu thập

  Công ty thu thập thông tin của người dùng theo cách sau:

  • webpage

  2. Sử dụng các thông tin thu thập

  Công ty sử dụng các thông tin thu thập của người sử dụng cho các mục đích sau:

  • Quản lý thành viên và nhận dạng

  • Để phát hiện và ngăn chặn sử dụng trái phép hoặc gian lận hoặc lạm dụng Dịch vụ

  • Thực hiện quyết toán lệ phí hợp đồng và dịch vụ liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng

  • Cải thiện các dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới

  • Lập thông báo về chức năng của các trang web của công ty hoặc các ứng dụng hoặc các vấn đề về thay đổi chính sách

  • Để giúp bạn kết nối với những người dùng khác đã biết và, với sự cho phép của bạn, cho phép người dùng khác kết nối với bạn

  • Thực hiện thống kê về sử dụng dịch vụ của thành viên, để cung cấp dịch vụ và vị trí quảng cáo trên cơ sở đặc điểm thống kê

  • Cung cấp thông tin về các sự kiện quảng cáo cũng như cơ hội để tham gia

  • Tuân thủ pháp luật hoặc nghĩa vụ pháp lý

  • Sử dụng thông tin với sự đồng ý trước của người sử dụng (ví dụ, sử dụng các quảng cáo tiếp thị)

  Công ty đồng ý rằng sẽ có được sự đồng ý của người sử dụng, nếu Công ty mong muốn sử dụng các thông tin khác với những quy định rõ ràng trong chính sách này.

  3. Chia sẻ thông tin thu thập được

  Ngoại trừ các trường hợp sau đây, Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với một bên thứ 3:

  • Khi Công ty chia sẻ thông tin với các chi nhánh, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ;

  khi người sử dụng chọn được cung cấp bởi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ nào đó của công ty bằng cách chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các công ty

  khi người dùng chọn để cho phép thông tin cá nhân của mình được chia sẻ với các trang web hay nền tảng của các công ty khác như các trang web mạng xã hội

  các trường hợp khác mà người sử dụng cung cấp với sự đồng ý trước để chia sẻ thông tin cá nhân của mình

  • Khi chia sẻ là yêu cầu của pháp luật

  - Nếu có yêu cầu được công bố bởi các luật và quy định; hoặc
  - Nếu có yêu cầu được công bố bởi các cơ quan điều tra để phát hiện tội phạm theo các quy trình và phương pháp theo quy định của pháp luật và các quy định

  4. Cookies, Sự cảnh báo và công nghệ tương tự

  Công ty có thể thu thập thông tin chung và thông tin khách quan thông qua 'cookies' hoặc 'đèn hiệu web'.

  Cookies là các tập tin văn bản rất nhỏ để có thể gửi đến trình duyệt của người sử dụng bởi các máy chủ sử dụng cho hoạt động của các trang web của Công ty và sẽ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của người dùng.

  Đèn hiệu Web là một số lượng nhỏ của mã tồn tại trên các trang web và e-mail. Bằng cách sử dụng đèn hiệu web, chúng ta có thể biết liệu một người dùng tương tác với web nào đó hoặc các nội dung của email.

  Các chức năng này được sử dụng để đánh giá, cải thiện dịch vụ và xây dựng những kinh nghiệm của người sử dụng để cải thiện nhiều dịch vụ được cung cấp bởi Công ty đối với người sử dụng

  Các thư mục của các tập tin cookie được thu thập bởi các công ty và mục đích của thu thập này như sau:

  [Cookie nghiêm chỉnh cần thiết]
  Cookie này là một loại cookie không thể thiếu cho người dùng sử dụng các chức năng của trang web của Công ty. Trừ khi người sử dụng cho phép cookie này, các dịch vụ như giỏ mua hàng hoặc thanh toán hóa đơn điện tử có thể không được cung cấp. Cookie này không thu thập bất kỳ thông tin mà có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ các trang web truy cập của người sử dụng

  (Ví dụ về các cookie cần thiết)

  Ghi nhớ các thông tin nhập vào một mẫu đơn đặt hàng trong khi tìm kiếm các trang khác trong trình duyệt web

  Đối với các trang của các sản phẩm và thu tiền, dịch vụ ghi nhớ đơn hàng đã đặt

  Kiểm tra xem đăng nhập được thực hiện trên trang web

  Kiểm tra xem người dùng được kết nối với các dịch vụ chính xác của trang web công ty khi công ty thay đổi cách thức hoạt động trên trang web của mình

  Kết nối người sử dụng với các ứng dụng nhất định hoặc máy chủ của dịch vụ

  [Chức năng cookies]
  Cookie này được sử dụng để ghi nhớ các thiết lập vì vậy mà Công ty cung cấp các dịch vụ và cải thiện truy cập của người sử dụng. Bất kỳ thông tin được thu thập bởi cookie này không xác định được người sử dụng cá nhân.

  (Ví dụ về các cookie cần thiết)

  Ghi nhớ thiết lập áp dụng như bố trí, kích thước văn bản, thiết lập cơ bản và màu sắc

  Ghi nhớ khi khách hàng trả lời một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Công ty

  [Nhắm mục tiêu cookie hoặc cookie quảng cáo]
  Cookie này được kết nối với các dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ 3 như các nút của 'tốt' và 'chia sẻ'. Các bên thứ 3 cung cấp các dịch vụ này bằng cách nhận ra rằng những người sử dụng truy cập vào website của Công ty.

  (Ví dụ về các cookie cần thiết)

  thực hiện PR cho người sử dụng như là mục tiêu trên các trang web khác bằng cách kết nối thông qua mạng xã hội và các mạng sử dụng các thông tin truy cập của người sử dụng

  cung cấp thông tin truy cập của người sử dụng cho các cơ quan quảng cáo để họ có thể đề nghị một quảng cáo có thể thu hút sự quan tâm của người sử dụng

  Người sử dụng có một tùy chọn để cài đặt cookie. Vì vậy, họ có thể hoặc cho phép tất cả cookie bằng cách thiết lập tùy chọn trên trình duyệt web, làm cho mỗi tập tin cookie được kiểm tra bất cứ khi nào nó được lưu, hoặc từ chối tất cả các cookie được lưu: Với điều kiện, nếu người dùng từ chối việc cài đặt các tập tin cookie, nó có thể khó khăn cho người dùng sử dụng các phần của dịch vụ cung cấp bởi Công ty.

  5. Quyền vào truy cập và tùy chọn của người sử dụng

  Người sử dụng hoặc người đại diện hợp pháp, như đại lý chính thức của thông tin, có thể thực hiện các tùy chọn sau đây về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Công ty:

  • sử dụng quyền truy cập vào thông tin cá nhân;

  • thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa;

  • làm cho tạm đình chỉ xử lý thông tin cá nhân; hoặc

  • yêu cầu hủy bỏ sự đồng ý của họ được cung cấp trước

  Nếu, để thực hiện các tùy chọn ở trên, bạn, như một người sử dụng, sử dụng danh mục của 'sửa đổi thông tin thành viên của trang web hoặc liên hệ với Công ty bằng cách sử dụng điện thoại đại diện hoặc gửi một tài liệu hoặc e-mail, hoặc sử dụng điện thoại để liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm (hoặc người phụ trách quản lý thông tin cá nhân), Công ty sẽ có biện pháp không chậm trễ: với điều kiện là Công ty có thể từ chối yêu cầu của bạn chỉ trong phạm vi đó có tồn tại hoặc là nguyên nhân khác thích hợp theo quy định của pháp luật hoặc nguyên nhân tương đương.

  6. Bảo mật

  Công ty liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng là rất quan trọng. Công ty xây dựng các biện pháp an ninh sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng từ bất kỳ truy cập, phát hành, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép

  • Mã hoá thông tin cá nhân

  - Truyền thông tin cá nhân của người sử dụng bằng cách sử dụng khu vực thông tin liên lạc mã hóa
  - Lưu trữ thông tin quan trọng như mật khẩu sau khi mã hóa nó

  • Biện pháp đối phó chống hack

  - Cài đặt một hệ thống trong vùng truy cập bên ngoài để được kiểm soát nhằm ngăn chặn rò rỉ hoặc hư hỏng thông tin cá nhân của người sử dụng bằng cách hack hay virus máy tính

  • Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ

  • Cài đặt và vận hành hệ thống kiểm soát truy cập

  • Các biện pháp nhằm ngăn chặn giả mạo hoặc thay đổi bản ghi truy cập

  7. Sửa đổi của Chính sách Bảo vệ Bảo mật

  Công ty có quyền sửa đổi hoặc thay đổi chính sách này theo thời gian, và trong trường hợp này, Công ty sẽ thông báo công khai thông qua bảng thông báo trên trang web của mình (hoặc thông qua các thông báo cá nhân như văn bản, fax hoặc điện tử mail) và có được sự đồng ý của người sử dụng nếu được yêu cầu của pháp luật có liên quan.

  8. Khác

  (1) Truyền dữ liệu

  Xem xét nó thu hút với các doanh nghiệp toàn cầu, Công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho các công ty ở các nước khác với mục đích được nêu rõ trong Chính sách này. Đối với những nơi mà các thông tin cá nhân được truyền đi, giữ lại hoặc xử lý, Công ty có các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân.

  Ngoài ra, khi các thông tin cá nhân thu được từ Liên Minh Châu Âu được sử dụng hoặc tiết lộ, Công ty có thể phải thực hiện theo nguyên tắc an toàn theo yêu cầu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, có biện pháp khác hoặc được sự đồng ý của người sử dụng cho đến nay là những người tuân thủ với các quy định của Liên Minh Châu Âu để sử dụng một điều khoản thỏa thuận chuẩn được phê duyệt bởi các tổ chức thực hiện của Liên Minh Châu Âu hoặc biện pháp bảo đảm an toàn thích hợp.

  (2) các trang web và dịch vụ của bên thứ 3

  Các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty có thể bao gồm các liên kết đến những người thân của một bên thứ 3 và các chính sách bảo vệ sự riêng tư của các trang web của bên thứ 3 có thể khác nhau. Vì vậy, nó là cần thiết cho người sử dụng để kiểm tra thêm rằng chính sách của một trang web bên thứ 3 liên quan đến các trang web của công ty.

  (3) Hướng dẫn cho người dùng đang sinh sống tại California

  Nếu người dùng cư trú tại California, quyền nhất định có thể được đưa ra. Công ty chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên để Công ty có thể thực hiện theo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California.

  Trong trường hợp rò rỉ thông tin cá nhân, người dùng có thể yêu cầu Công ty để kiểm tra sự rò rỉ. Ngoài ra, tất cả những người sử dụng trên các trang web của công ty, có thể sửa đổi thông tin của họ bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng danh mục để thay đổi thông tin bằng cách kết nối tài khoản cá nhân của họ.

  Hơn nữa, Công ty không theo dõi khách truy cập trang web của mình và cũng không sử dụng bất kỳ tín hiệu cho 'truy tìm ngăn chặn'. Công ty sẽ không thu thập và cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân thông qua các dịch vụ quảng cáo mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

  (4) Hướng dẫn cho người dùng cư trú tại Hàn Quốc

  Công ty hướng dẫn một số vấn đề bổ sung để được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và mạng thông tin pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân tại Hàn Quốc như sau:

  (a) Thông tin được thu thập

  Các chỉ tiêu được thu thập bởi Công ty như sau:

  • Thông tin bắt buộc

  [Dịch vụ thành viên Internet]
  - Địa chỉ email, ID
  [Dịch vụ thanh toán trực tuyến]
  - Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email

  Trong quá trình sử dụng dịch vụ, các thông tin như mô tả dưới đây có thể được tạo ra và thu thập:

  Thông tin về các thiết bị (thiết bị/nhận dạng thiết bị, hệ thống hoạt động, phiên bản phần cứng, thiết bị dựng lên và số điện thoại)

  Đăng nhập thông tin (đăng nhập dữ liệu, thời gian sử dụng, tìm kiếm từ đầu vào bởi người sử dụng, địa chỉ giao thức Internet, cookie và đèn hiệu web)

  Thông tin được tạo khác

  • Thông tin bổ sung

  TNgười dùng có thể từ chối việc thu thập và sử dụng các mục tùy chọn, và ngay cả trong trường hợp từ chối, không có giới hạn về sử dụng dịch vụ

  [Phân tích người dùng]
  - Lý do cho thành viên, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, kỷ niệm ngày cưới, loại sở thích và SNS thông tin tài khoản
  [Cung cấp quảng cáo tùy chỉnh]
  - Nội dung và kết quả của các hoạt động tiếp thị và tham gia sự kiện
  [Cung cấp thông báo khẩn cấp]
  - Thông tin được cung cấp bởi người sử dụng liên quan đến việc thực hiện, duy trì, quản lý của các thoả thuận khác và tham gia sự kiện
  [Tiếp thị]
  - Sở thích, môi trường quảng cáo, trang truy cập liên quan đến sử dụng dịch vụ của người sử dụng

  (b) Chiết khấu cho thông tin cá nhân được thu thập

  Đối với việc thực hiện các dịch vụ, Công ty ủy nhiệm cho các công ty chuyên nghiệp bên ngoài (nhà thầu phụ) để xử lý thông tin cá nhân như sau. Nhiệm vụ này thực hiện các công trình xử lý thông tin cá nhân được thực hiện bởi từng nhà thầu phụ và dịch vụ chỉ khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ đó.

  Trong quá trình thông tin cá nhân vận hành, để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, Công ty giám sát và đảm bảo để thể hiện rõ trong hợp đồng với nhà thầu phụ để những nhà thầu phụ sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn bằng cách tuân thủ đúng các hướng dẫn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, giữ được cá nhân

  [DUBUPLUS]
  - Mô tả các công trình ủy thác (dịch vụ): quản lý thành viên

  (C) Thời gian cho lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

  Ghi lại liên quan đến hợp đồng hoặc thu hồi: 5 năm (Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử)

  Ghi lại về thanh toán và cung cấp hàng hoá: 5 năm (Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử)

  Ghi vào đơn khiếu nại của người tiêu dùng hoặc xử lý tranh chấp: 3 năm (Luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử)

  Ghi vào bộ sưu tập / quá trình, và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Luật về sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)

  Ghi lại ký hiệu/quảng cáo: 6 tháng (Luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử)

  Đăng hồ sơ của người sử dụng trên Internet/dữ liệu phát hiện nơi kết nối người sử dụng: 3 tháng (Bảo vệ thông tin bí mật)

  Dữ liệu khác để kiểm tra các sự kiện truyền thông: 12 tháng (Bảo vệ thông tin bí mật)

  (d) Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân

  Về nguyên tắc, Công ty hủy các thông tin ngay lập tức sau khi mục đích của việc thu thập và sử dụng đã được thực hiện mà không chậm trễ: Với điều kiện, nếu có thông tin là sẽ được giữ lại theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan, Công ty giữ lại nó trong khoảng thời gian theo yêu cầu bởi luật và những quy định trước khi hủy, và trong trường hợp đó, những thông tin cá nhân được lưu trữ và quản lý riêng biệt sẽ không bao giờ được sử dụng cho các mục đích khác. Việc hủy diệt của Công ty: bản sao của thông tin cá nhân bằng cách xé nhỏ với một -máy hủy hoặc đốt nó; và xóa thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tập tin điện tử bằng cách sử dụng phương pháp công nghệ làm cho rằng thông tin không được khôi phục.

  (e) Kỹ thuật, quản lý và biện pháp tự nhiên để bảo vệ thông tin cá nhân

  Để ngăn chặn sự mất mát, trộm cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc thiệt hại của thông tin cá nhân của người sử dụng, Công ty có các biện pháp kỹ thuật, quản lý và vật lý để đảm bảo an toàn như sau:

  [Các biện pháp kỹ thuật]
  - Sử dụng các máy chủ bảo mật cho việc truyền mã hóa các thông tin cá nhân
  - Có biện pháp mã hóa cho thông tin bí mật
  - Cài đặt và vận hành các thiết bị kiểm soát truy cập và thiết bị
  - Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
  [Biện pháp quản lý]
  - Chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm về bảo vệ thông tin cá nhân
  - Cung cấp giáo dục và đào tạo cho nhân viên xử lý thông tin cá nhân
  - Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
  - Thiết lập các quy tắc để viết mật khẩu đó là khó có thể được ước tính
  - Đảm bảo lưu trữ an toàn các hồ sơ về quyền truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân
  - Phân loại mức độ thẩm quyền để truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân
  [Các biện pháp tự nhiên]
  - Thiết lập và vận hành các thủ tục để kiểm soát truy cập cho các phương tiện lưu trữ thông tin cá nhân
  - Lưu trữ tài liệu và lưu trữ đệm có chứa thông tin cá nhân ở những nơi an toàn mà có thiết bị khóa

  9. Liên hệ

  Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support.vn@dubuplus.com

support center
Điện thoại
028 7306 6633
time
Thời gian tư vấn các ngày trong tuần từ 8:00 đến 17:00 ( trừ thứ bảy, Chủ nhật và Các ngày lễ)
address
5th Floor, Mekong Tower, 235-241 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam